Fungicidi


ACANTO® PLUS

Fungicid sa preventivnim i kurativnim delovanjem koji se primenjuje u usevima šećerne repe, strnih žita i suncokreta

Aktivna materija: Pikoksistrobin 200 g/l i ciprokonazol 80 g/l
Formulacija: koncentrovana suspenzija (SC)
Pakovanje: 1l
Proizvođač: Du Pont

PRIMENA

U usevu strnih žita (pšenice i ječma) za suzbijanje prouzrokovača pepelnice pšenice i ječma (Blumeria spp.), rđe (Puccinia spp.),prouzrokovača sive pegavosti lista i klasa pšenice (Septoria spp.), prouzrokovača mrke pegavosti lišća, propadanja klijanaca i truleži korena žita (Helminthosporium sativum) i  mrežaste pegavosti ječma (Pyrrenophora teres).
ACANTO® PLUS postiže najveći efekat kada se primenjuje preventivno u ranim
fazama zaraze u količini od 0,6 l/ha (6 ml na 100 m²), a najkasnije pri pojavi prvih simptoma, u pšenici (BBCH 31-61) i po potrebi još jednom, u vreme BBCH 49-59. U ječmu od završetka bokorenja u zavisnosti od prisustva patogena i uslova za zaražavanje, a prema preporuci prognozno izveštajne službe.
Utrošak vode: 200-400 l/ha (2-4 l vode na 100 m²).

U usevu suncokreta za suzbijanje prouzrokovača sivo-mrke pegavosti lišća (Phomopsis helianthi)u količini od 0,6-0,8 l/ha (6-8ml na 100m²), od faze  butonizacije do cvetanja (faze 53-59 BBCH skale).
Utrošak vode: 200-400 l/ha (2 - 4 l vode/100 m²).

U usevu šećerne repe za suzbijanje prouzrokovača pegavosti lišća (Cercospora beticola) u količini od 0,6 - 0,8 l/ha (6 - 8 ml na 100 m²), pri pojavi prvih simptoma i po potrebi, tri nedelje kasnije do sklapanja redova šećerne repe (BBCH 49).
Utrošak vode: 200-400 l/ha (2 - 4 l vode/100 m²).

MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Pre mešanja sa ostalim sredstvima za zaštitu bilja mora se ispitati kompatibilnost.

MAKSIMALAN BROJ TRETIRANJA: u toku godine na istoj površini za pšenicu, ječam i suncokret jednom; za šećernu repu dva puta, sa intervalom od 21 dan između tretiranja.

KARENCA: 42 dana za strna žita, 28 dana za šećernu repu, OVP za suncokret

Pre primene preparata, obavezno pročitati uputstvo za upotrebu.    


 

AZAKA 250 SC

Sistemični fungicid koji se primenjuje za suzbijanje prouzrokovača plamenjače i pepelnice vinove loze i sušnja lastara maline

Aktivna materija: azoksistrobin 250 g/l
Formulacija: koncentrovana suspenzija (SC)
Pakovanje:25 ml, 50 ml, 100 ml
Proizvođač: Cheminova
Ekskluzivni distributer: Agromaster

DELOVANJE

AZAKA 250 SC je sistemični fungicid sa protektivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem. Inhibira mitohondrijalnu respiraciju i blokira transport elektrona izmedju citohroma b i c2. Inhibira klijanje spora, što izaziva blokadu u rastu micelije i ima antisporulacionu aktivnost.

PRIMENA

AZAKA 250 SC se primenjuje u zasadu maline za suzbijanje prouzrokovača sušenja lastara maline (Didymella applanata), u koncentraciji 0,035 % (3,5 ml/10 l vode, tj. 87,5 g a.m./ha), preventivnim tretiranjem tokom intezivnog porasta izbojaka do početka cvetanja, i u zasadu vinove loze za suzbijanje prouzrokovača plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) i pepelnice (Uncinula necator), u koncentraciji 0,075 % (7,5 ml/10 l vode, tj. 187,5 g a.m./ha), preventivnim tretiranjem, najkasnije po pojavi prvih simptoma.

Utrošak vode: 600-1000 l/ha (6-10 l/100 m²)

MEŠANJE  SA DRUGIM PREPARATIMA: AZAKA 250 SC se može mešati sa većinom fungicida i insekticida. Pre mešanja sa drugim preparatima treba proveriti njihovu fizičku kompatibilnost.

KARENCA: 3 dana za paradajz, 4 dana za krastavac, 10 dana za malinu, 14 dana za krompir, 21 dan za vinovu lozu

Pre primene preparata, obavezno pročitati uputstvo za upotrebu.

 

EQUATION® PRO WG

Kontaktni fungicid sa preventivnim i kurativnim delovanjem koji se koristi za suzbijanje plamenjače u zasadu vinove loze i usevu krompira i paradajza

Aktivna materija: Famoksadon 225 g/kg i cimoksanil 300 g/kg
Formulacija: vododisperzibilne granule (WG)
Pakovanje: 6 g, 80 g, 400 g
Proizvođač: Du Pont

PRIMENA

U zasadu vinove loze gde se koristi za suzbijanje prouzrokovača plamenjače vinove loze
(Plasmopara viticola)u količini 400 g/ha (odnosno 4 g/100 m²). Primenjuje se u intervalu 10-12 dana. Ukoliko su vremenski uslovi povoljni za razvoj plamenjače (vlažno i toplo), skraćuje se period inkubacije i povećava se infekcioni potencijal, pa se interval primene može smanjiti na 7-8 dana.
Primenjuje se od faze šestog lista pa sve do mesec dana pred berbu.
Utrošak vode: 600- 1000 l/ha (6-10 l/100 m²).

U usevu krompira gde se koristi za suzbijanje prouzrokovača plamenjače krompira (Phytophtora infestans)u količini 400 g/ha (odnosno 4 g/100 m²). Equation® Pro WG treba primeniti u intervalu 8-10 dana. Ukoliko su vremenski uslovi povoljni za razvoj plamenjače (vlažno i toplo), skraćuje se period inkubacije i povećava se infekcioni potencijal, pa se interval primene može smanjiti na 7 dana.

Equation® Pro se primenjuje već posle nicanja krompira pa sve do 14 dana pred vađenje.
Utrošak vode: 200-400 l/ha (2-4 l/100 m²).

U usevu paradajza gde se koristi za suzbijanje prouzrokovača plamenjače (Phytophtora infestans) i crne pegavosti paradajza (Alternaria solani) u količini 400 g/ha (odnosno 4 g/100 m²). Treba ga  primeniti u intervalu 8-10 dana. Ukoliko su vremenski uslovi povoljni za razvoj plamenjače (vlažno i toplo), skraćuje se period inkubacije i povećava se infekcioni potencijal, pa se interval primene može smanjiti na 7 dana. Equation® Pro se primenjuje od pre cvetanja pa sve do 3 dana pre berbe paradajza.
Utrošak vode: 200-400 l/ha (2-4 l/100 m²)

MEŠANJE  SA DRUGIM PREPARATIMA: Equation® Pro WG je kompatibilan sa većinom preparata neutralne i kisele reakcije (penkonazol, heksakonazol, fenarimol, difenokonazol, iprodion, vinklozolin,metomil, fenvalerat, lambda-cihalotrin, flusilazol, triadimenol, pirifenoks,
dinokap+penkonazol, flufenoksuron, deltametrin, kvinalfos, fenvalerat+fenitrotion, B. thurigiensis). Ne mešati ga sa preparatima alkalne reakcije. Preporučuje se testiranje tank mešavine na manjim površinama. Ukoliko se Equation® Pro WG koristi u kombinaciji sa drugim preparatima, poštovati sva ograničenja koja se odnose na drugi preparat.

MAKSIMALAN BROJ TRETIRANJA: u toku jedne godine na istoj pvršini može se koristiti 3 puta u vinovoj lozi, 4 puta u krompiru i paradajzu.

KARENCA: 28 dana za grožđe, 14 dana za krompir, 3 dana za paradajz

Pre primene preparata, obavezno pročitati uputstvo za upotrebu.

 

KOCIDE® 2000

Kontaktni protektivni fungicid i baktericid sa preventivnim i antisporulacionim delovanjem na bazi bakar-hidroksida koji se koristi za suzbijanje prouzrokovača plamenjače  vinove loze i kovrdžavosti lišća breskve

Aktivna materija: Bakar hidroksid 538 g/kg
Formulacija: vododisperzibilne granule (WG)
Pakovanje: 100 g, 1 kg
Proizvođač: Du Pont
Ekskluzivni distributer: Agromaster

PRIMENA

U zasadima vinove loze za suzbijanje prouzrokovača plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola)u koncentraciji 0,2 % (20 g na10 l vode). Primenjuje se preventivno tokom faza intenzivnog rasta vinove loze (faze 13/53-81 BBCH skale), sve dok su vremenski uslovi povoljni za razvoj bolesti, a najpovoljnije vreme primene je u poslednja dva tretmana u razmaku od najmanje 7 dana. Utrošak vode: 600- 1000 l/ha (6-10 l/100 m²).

U zasadima breskve  za suzbijanje prouzrokovača kovrdžavosti lišća breskve (Taphrina deformans). Primenjuje se u proleće u vreme bubrenja pupoljaka, do pojave zelene tačke i, po potrebi,u jesen u vreme opadanja lišća (faze BBCH 97-00), u količini 2,5-3,5 kg/ha (25-35 g na 10 l vode).
Utrošak vode: 600- 1000 l/ha(6-10 l/100 m²).

MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Kocide® 2000 se ne sme mešati sa pesticidima kisele reakcije (heptenofos, dihlorvos, dimetoat), kalcijum polisulfidom i preparatima na bazi fosetil aluminijuma. Preporučuje se testiranje tank mešavine na manjim površinama. Ukoliko se Kocide® 2000 koristi u kombinaciji sa drugim preparatima, poštovati sva ograničenja koja se odnose na drugi preparat.

MAKSIMALAN BROJ TRETIRANJA: U toku godine na istoj površini je četiri puta za vinovu lozu, dva puta za breskvu.

KARENCA: 21 dan za vinovu lozu, za voće, optimalno vreme primene

Pre primene preparata, obavezno pročitati uputstvo za upotrebu.

 

Strana 2 >>


                  O nama | Distributivni centri i predstavništva | Proizvodi | Kontakt                                Copyright © 2011 Agromaster