Herbicidi


 

ACHIBA 10 EC

Selektivni sistemični herbicid namenjen za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih (uskolisnih) korova u usevu soje i šećerne repe

Aktivna materija: Kvizalofop-P-etil 100 g/l (min.tehničke čistoće 95 %)
Formulacija: koncetrovana emulzija (EC)
Pakovanje: 1L
Ekskluzivni distributer: Agromaster

PRIMENA: ACHIBA 10 EC se primenjuje u usevu soje i šećerne repe za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih korova, u količini:

  • 0,25 -0,75 l/ha (2,5-7,5 ml/100 m2) za suzbijanje jednogodišnjih travnih korova, kada su korovi u fazi 3-5 listova
  • 0,75 -1,25 l/ha (7,5-1,25 ml /100 m2) za suzbijanje višegodišnjih travnih korova, kada su korovi u fazi 3-5 listova, divlji sirak (Sorghum halepense) iz rizoma u fazi 3-6 listova
  • 1,25 -1,5 l/ha (12,5-15,0 ml /100 m2) za suzbijanje obične pirevine (Agropyrum repens), kada je korov visine 10-20 cm i zubače (Cynodon dactylon), kada je korov visine do 30 cm.

Utrošak vode: 200- 400 l/ha, tj. 2-4 l/100 m2.  

SPEKTAR DELOVANJA

Jednogodišnji i višegodišnji travni (uskolisni) korovi: proso korovsko-veliki muhar (Echinochloa crus-galli), lepljivi muhar ( Setaria verticillata), zeleni muhar (Setaria viridis), crvena svračica (Digitaria sanguinalis), italijanski ljulj (Lolium multiflorum), jednogodišnja livadarka (Poa annua), divlji sirak iz semena i rizoma(Sorghum halepense), obična pirevina (Agropyron repens), zubača (Cynodon dactilon).
                          
MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Može se mešati sa preparatima na bazi bentazona (LIDER 48-SL), tifensulfuron-metila. Ne sme se mešati sa preparatima na bazi oksasulfurona (OXON 70 WG).

KARENCA: obezbeđena vremenom primene (OVP)
Pre primene preparata, obavezno pročitati uputstvo za upotrebu.

 


 

DANCOR 70 WG

Selektivni sistemični herbicid koji se primenjuje za suzbijanje širokolisnih korova u usevu krompira, soje i paradajza (iz rasada)

Aktivna materija: Metribuzin 700 g/kg
Formulacija:vododisperzibilne granule (WG)
Pakovanje:100 g, 500 g
Proizvođač: United Phosphorus Ltd.
Ekskluzivni distributer: Agromaster

PRIMENA: DANCOR 70 WG se primenjuje kao sistemični herbicid u usevu krompira, tretiranjem zemljišta posle sadnje a pre nicanja useva, u količini : 0,75 kg/ha (7,5 g/100 m²) na zemljištima sa sadržajem humusa od 1,5-3 %; 1 kg/ha (10 g/100 m²) na zemljištima sa sadržajem humusa od 3-5 % ; 1,5 kg/ha (15 g/100 m²) na zemljištima sa sadržajem humusa preko 5 %, ili, tretiranjem zemljišta posle nicanja useva, u količini : 0,5 kg/ha (5 g/100 m²)   na zemljištima sa sadržajem humusa od 3-5 % ; 0,75 kg/ha (7,5 g/100 m²) na zemljištima sa sadržajem humusa preko 5 %.
U usevu soje, primenjuje se u količini od 0,5 kg/ha (5 g/100 m²) na zemljištima sa sadržajem humusa od 3-5 % ; 1 kg/ha (10 g/100 m²) na zemljištima sa sadržajem humusa preko 5 %.
U paradajzu, 8-10 dana nakon rasađivanja, primenjuje se u količini od 0,5 kg/ha (5 g/100 m²) na zemljištima sa sadržajem humusa od 3-5 % ; 0,75 kg/ha (7,5 g/100 m²) na zemljištima sa sadržajem humusa preko 5 %.

Utrošak vode: 200-400 l/ha (2-4 l/100 m²).

SPEKTAR DELOVANJA

Dobro suzbija sledeće korovske vrste: teofrastova lipica (Abutilon theophrasti), štirevi (Amaranthus spp), ambrozija pelenasta (Ambrosia artemisiifolia), repica crna (Brassica nigra), loboda obična (Atriplex patula), tarčužak obični (Capsella bursa-pastoris), pepeljuge (Chenopodium spp), lubeničarka njivska (Hibiscus trionum), dvornici ptičji (Polygonum spp), tušt obični (Portulaca oleracea), rotkva divlja (Raphanus raphanistrum), gorušica poljska (Sinapis arvensis), čistac jednogodišnji (Stachys anua), posunac obični (Heliotropium europeum), konica obična (Galinsoga parviflora).
Zadovoljavajuće suzbija: tatula obična (Datura stramonium).
Slabo suzbija: pomoćnica obična (Solanum nigrim), boce (Xanthium spp).

                      
MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA:DANCOR 70 WG se može mešati, u usevu krompira posle setve a pre nicanja useva, sa preparatima na bazi flurohloridona (SPRINTER 25 EC), pendimetalina i acetohlora. U usevu soje, posle setve a pre nicanja, može se mešati sa preparatima na bazi acetohlora.

KARENCA: 42 dana za krompir i paradajz, OVP za soju

NAPOMENA: Ne sme se primenjivati na slabo humusnim zemljištima (koja sadrže manje od 1 % humusa), kao ni u usevima krompira sorte Jerla, Voran, SV 77/40, SV 76/48. Za nove sorte krompira, mora se ispitati selektivnost. Ne sme se primenjivati u usevu paradajza iz semena. Na tretiranim površinama najmanje 4 meseca ne gajiti druge useve, a naročito kupusnjače, repu, salatu, krastavac i lubenice.

Pre primene preparata, obavezno pročitati uputstvo za upotrebu.


 

DEVRINOL 45-F

Selektivni sistemični herbicid koji se primenjuje za suzbijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova u zasadu voća, vinove loze, jagode i povrća (pre rasađivanja)

Aktivna materija:Napropamid 450 g/l
Formulacija: koncentrovana suspenzija (SC)
Pakovanje: 100 ml, 1 l
Proizvođač: United Phosphorus Ltd.
Ekskluzivni distributer: Agromaster

PRIMENA: DEVRINOL 45-F se primenjuje kao sistemični herbicid u zasadu jagode, u količini 3-6 l/ha (30-60 ml/100 m²), tretiranjem zemljišta u vreme mirovanja vegetacije, uz obaveznu inkorporaciju na dubini od 2-5 cm.
U paprici i paradajzu, primenjuje se u količini od 2,5-4 l/ha (25-40 ml/100 m²), tretiranjem zemljišta pre rasađivanja, uz obaveznu inkorporaciju na dubini od 2-5 cm. U kelju, kupusu i karfiolu se primenjuje u količini: 2-4 l/ha (20-40 ml/100 m²), tretiranjem zemljišta pre rasađivanja, uz obaveznu inkorporaciju na dubini od 2-5 cm. U duvanu, 3 l/ha (30 ml/100 m²), tretiranjem zemljišta u lejama za proizvodnju rasada, pre setve, ili, 2,5-4 l/ha (25-40 ml/100 m²), tretiranjem zemljišta pre rasađivanja, uz inkorporaciju na 2-5 cm dubine. U zasadima voća i vinove loze, 7-10 l/ha (70-100 ml/100 m²), tretiranjem zemljišta u proleće, pre nicanja korova ili posle obrade zemljišta, uz plitku inkorporaciju od  2-5 cm dubine.

Utrošak vode: 200-400 l/ha (2-4 l/100 m²).

SPEKTAR DELOVANJA

Vrste korova koje dobro suzbija u količinama primene od 2,5-6 l/ha: svračica crvena (Digitaria sanguinalis), proso korovsko (Echinochloa crus-galli), muhari (Setaria spp), divlji sirak iz semena (Sorghum halepense),  štir obični (Amaranthus retroflexus), dvozub obični (Bidens tripartita), pepeljuga običana (Chenopodium album), tušt obični (Portulaca oleracea), loboda obična (Atriplex patula), lubeničarka njivska (Hibiscus trionum), konica obična (Galinsoga parviflora).                                                                                                     Vrste korova koje dobro suzbija u količinama primene od 7-10 l/ha, a zadovoljavajuće u količini 2,5-6 l/ha:
livadarka jednogodišnja (Poa annua), muhar zeleni (Setaria viridis), divlja salata (Lactuca serriola), mišjakinja obična (Stellaria media), gorčika obična (Sonchus oleraceus), dvornik ptičji (Polygonum aviculare), dvornik obični (Polygonum persicaria).

Vrste korova koje slabo suzbija u svim količinama primene: pirevina obična (Agropyrum repens), divlji sirak iz rizoma (Sorghum halepense), vrste iz familije Brassicaceae, mrtva kopriva (Lamium purpureum), pomoćniva obična (Solanum nigrum), palamida njivska (Cirsium arvense), poponac njivski (Convolvulus arvensis).

                      
MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: DEVRINOL 45-F se može mešati sa preparatima na bazi flurohloridona (SPRINTER 25 EC) u zasadima voća, dok se u usevima povrća može mešati sa preparatima na bazi trifluralina.

MAKSIMALAN BROJ TRETIRANJA: Jednom na istoj parceli, tokom vegetacije

KARENCA: 70 dana za kelj, kupus, karfiol, OVP  za v. lozu, voće, jagodu, duvan, papriku, paradajz

NAPOMENA: Ne sme se primenjivati na slabo humusnim zemljištima (laka i peskovita zemljišta sa < 1% humusa), na tresetnim i polutresetnim zemljištima (> 10 % humusa), na izrazito suvim i izrazito vlažnim zemljištima.

Pre primene preparata, obavezno pročitati uputstvo za upotrebu.


 

GRID ® 75 WG

Selektivni sistemični herbicid za suzbijanje širokog spektra travnih i širokolisnih korova u usevu merkantilnog i silažnog kukuruza

Aktivna materija: Rimsulfuron 500 g/kg i tifensulfuron-metil 250 g/kg
Formulacija: vododisperzibilne granule (WG)
Pakovanje: 4*10 g
Proizvođač: Du Pont

PRIMENA: Primenjuje se u ranoj fazi nicanja kukuruza i korova i uspešno zamenjuje tretmane pre nicanja. Grid® 75 WG se može primenjivati samo u merkantilnom i silažnom kukuruzu, kada
je kukuruz u fazi od 1-5 lista (faza 11-15 BBCH skale).

  • Koristi se za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih korova , kada su korovi u fazi 1 lista, a najkasnije u fazi bokorenja, kao i širokolisnih korova kada su u fazi 2-4 lista, u količini 20 g/ha (odnosno 0,2 g/100 m²).
  • Za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova kao što su pomoćnica obična (Solanum nigrum), tatula obična (Datura stramonium), boca (Xanthium spp.) i višegodišnjih širokolisnih korova kao što je poponac običn i(Convolvulus arvensis) i njivska palamida (Cirsium arvense) , primenjuje se u  kombinaciji sa dikambom i to: 20-25 g/ha Grid® + 0,3-0,5 l preparata na bazi dikambe (odnosno 0,20-0,25 g + 3-5 ml/100 m²), kada su korovi u fazi 2-4 lista.
  • Za suzbijanje višegodišnjih uskolisnih korova kao što su divlji sirak iz rizoma (Sorghum halepense) i pirevina obična (Agropyron repens) kada su  u fazi 3-5 listova (visine 10-15 cm) i širokolisnih korova u fazi 2-4 lista, koristi se u količini 25 g/ha (odnosno 0,25 g/100 m²).

Grid® koristiti uz obavezan dodatak nejonizujućeg okvašivača Trend® 90 u koncentraciji 0,1% (100 ml u 100 l vode), jer se tako postiže bolje usvajanje preparata od strane korovskih biljaka i bolja efikasnost.
Utrošak vode: 200-400 l/ha (odnosno 2-4 l na 100 m²).
Grid® se usvaja u roku od 2 sata nakon primene i nakon ovog vremena nema opasnosti od spiranja.

SPEKTAR DELOVANJA

Višegodišnji uskolisni korovi: divlji sirak iz rizoma (Sorghum halepense), pirevina obična (Agropyron repens).
 
Jednogodišnji uskolisni korovi: divlji sirak iz semena (Sorghum halepense), proso korovsko (Echinochloa crus-galli), muhari (Setaria spp.), proso (Panicum spp.), svračice (Digitaria spp.).

Jednogošinji i višegodišnji širokolisni korovi: teofrastova lipica (Abutilon theophrasti), štirevi (Amaranthus spp.), ambrozija (Ambrosia spp.), repica (Brassica spp.), pepeljuga obična (Chenopodium album), divlji broć (Galium aparine), samonikli suncokret (Helianthus annus), lubeničarka njivska (Hibiscus trionum), kamilica (Matricaria spp.), dvornik (Polygonum spp.), gorušica poljska (Sinapis arvensis), čistac jednogodišnji (Stachys annua), grahorica njivska (Vicia sativa).

MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Radi proširenja spektra delovanja na jednogodišnje i višegodišnje širokolisne korove preporučuje se mešanje sa preparatima na bazi dikambe u preporučenim količinama. Ne sme se mešati sa organofosfornim insekticidima (niti ih primenjivati od 7 dana pre niti do 4 dana nakon primene Grid®-a).

KARENCA: obezbeđena vremenom primene preparata (OVP)

Pre primene preparata, obavezno pročitati uputstvo za upotrebu

 


JOKER 70 SG

Selektivni sistemični herbicid koji se primenjuje za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u usevu merkantilnog i silažnog kukuruza

Aktivna materija: Dikamba 700 g/kg (min. tehničke čistoče  98%)
Formulacija: vodorastvorljive granule (SG)
Pakovanje: 200 g, 400 g, 2 kg
Ekskluzivni distributer: Agromaster

PRIMENA: JOKER 70 SG  je namenjen za suzbijanje širokolisnih korova u usevu kukuruzu, kada je kukuruz u fazi 2-5 listova (faza 15 BBCH skale), a korovi u fazi od kotiledona do 6 razvijenih listova. Primenjuje se u dozi od 0,35 – 0,45 kg/ha (3,5-4,5 g/100 m²), uz utrošak 200-400 litara vode po hektaru (odnosno 2-4 l/100 m²).

SPEKTAR DELOVANJA
Dobro suzbija sledeće vrste korova: ambrozija pelenasta (Ambrosia artemisifolia), štir bljutavi (Amaranthus blitoides), štir obični (Amaranthus retroflexus), vijušac njivski (Bilderdykia convolvulus), pepeljuge (Chenopodium spp.), konica obična (Galinsoga parviflora), tušt obični (Portulaca oleracea), dvornik veliki (Polygonum lapathifolium), dvornik obični (Polygonum persicaria), pomoćnica obična (Solanum nigrum), čistac jednogodišnji (Stachus annua), boca obična (Xanthium strumarium), gorčike (Sonchus spp.).
Zadovoljavajuće suzbija: teofrastova lipica (Abutilon theophrasti), tatula obična (Datura stramonium), mlečike (Euphorbia spp.), dvornik ptičiji (Polygonum aviculare), poljsko grožđe (Polygonum amphibium), gorušica poljska (Sinapis arvensis), palamida njivska (Cirsium arvense), poponac njivski (Convolvulus arvensis).

MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: PHANTOM 48 SL se može mešati sa preparatima na bazi nikosulfurona (NICON 4 SC), rimsulfurona, bromoksinila, 2,4-D, MCPA, mekopropa.


KARENCA: obezbeđena vremenom primene (OVP)


NAPOMENE:  Ne sme se primenjivati  u usevu kukuruza sa podusevom (pasulj, bundeva i sl.); u usevu semenskog kukuruza; na vrlo slabo humusnim zemljištima (<1 % humusa) i kraškim područjima zbog izrazite isparljivosti; na temperaturama iznad 25°C.

Pre primene preparata, obavezno pročitati uputstvo za upotrebu

      


Strana 2 >>


                  O nama | Distributivni centri i predstavništva | Proizvodi | Kontakt                                Copyright © 2011 Agromaster