Herbicidi

 

PHANTOM 48-SL

Selektivni sistemični herbicid koji se primenjuje za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u usevu merkantilnog i silažnog kukuruza

Aktivna materija: Dikamba 480 g/l
Formulacija: koncentrovani rastvor (SL)
Pakovanje: 200 ml, 1 l
Ekskluzivni distributer: Agromaster

PRIMENA: PHANTOM 48-SL  je namenjen za suzbijanje širokolisnih korova u usevu merkantilnog I silažnog kukuruza, kada je kukuruz u fazi 2-5 listova (faza 15 BBCH skale), a korovi u fazi od kotiledona do 6 razvijenih listova. Primenjuje se u dozi od 0,5-0,7 l/ha (5-7 ml/100 m²), uz utrošak 200-400 litara vode po hektaru (odnosno 2-4 l/100 m²).

SPEKTAR DELOVANJA

Dobro suzbija sledeće vrste korova: ambrozija pelenasta (Ambrosia artemisifolia), štir bljutavi (Amaranthus blitoides), štir obični (Amaranthus retroflexus), vijušac njivski (Bilderdykia convolvulus), pepeljuge (Chenopodium spp.), konica obična (Galinsoga parviflora), tušt obični (Portulaca oleracea), dvornik veliki (Polygonum lapathifolium), dvornik obični (Polygonum persicaria), pomoćnica obična (Solanum nigrum), čistac jednogodišnji (Stachus annua), boca obična (Xanthium strumarium), gorčike (Sonchus spp.).

Zadovoljavajuće suzbija: teofrastova lipica (Abutilon theophrasti), tatula obična (Datura stramonium), mlečike (Euphorbia spp.), dvornik ptičiji (Polygonum aviculare), poljsko grožđe (Polygonum amphibium), gorušica poljska (Sinapis arvensis), palamida njivska (Cirsium arvense), poponac njivski (Convolvulus arvensis).

MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: PHANTOM 48 SL se može mešati sa preparatima na bazi nikosulfurona (NICON 4 SC), rimsulfurona, bromoksinila, 2,4-D, MCPA, mekopropa.

KARENCA: obezbeđena vremenom primene (OVP)

NAPOMENE:  Ne sme se primenjivati  u usevu kukuruza sa podusevom (pasulj, bundeva i sl.); u usevu semenskog kukuruza; na vrlo slabo humusnim zemljištima (<1 % humusa) i kraškim područjima zbog izrazite isparljivosti; na temperaturama iznad 25°C.

Pre upotrebe preparata, obavezno pročitati uputstvo za upotrebu.


SPRINTER 25 EC

Selektivni zemljišni herbicid koji se primenjuje za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih i nekih travnih korova u usevu suncokreta (PRE-EM)

Aktivna materija: Flurohloridon 250 g/l  
Formulacija: koncentrovana emulzija (EC)
Pakovanje: 1 l
Ekskluzivni distributer: Agromaster

PRIMENA: SPRINTER 25 EC se primenjuje kao selektivni zemljišni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih i travnih korova u usevu suncokreta, odmah posle setve a pre nicanja (PRE-EM), u količini 2-4 l/ha (20-40 ml na 100 m²) u zavisnosti od tipa zemljišta. Na lakšim zemljištima sa nižim sadržajem humusa (1-3%), primenjuje se niža preporučena doza, na težim humoznijim zemljištima treba koristiti višu preporučenu dozu.

SPEKTAR DELOVANJA

Jednogodišnji širokolisni korovi: teofrastova lipica (Abuthilon theophrasti), štir bljutavi (Amaranthus retroflexus ), vijušac njivski (Bilderdykia convolvulus), tarčužak obični (Capsella bursa-pastoris ), štir obični (Amaranthus blitoides ), pepljuga obična (Chenopodium album), pepeljuga srcolisna (Chenopodium hybridum), konica obična (Galinsoga parviflora), lubeničarka njivska (Hibiscus trionum), mrtva kopriva crvena (Lamium purpureum), dvornik veliki (Polygonum lapathifolium), tušt obični (Portulaca oleracea), gorušica poljska (Sinapis arvensis), pomoćnica obična (Solanum nigrum), gorčika obična (Sonchus oleraceus), mišjakinja obična (Stellaria media), čestoslavice (Veronica spp.).

Jednogodišnji uskolisni korovi: proso korovsko (Echinochloa crus-galli).

MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Može se mešati sa preparatima na bazi acetohlora sa protektantom ( AD-67) radi proširenja spectra delovanja na jednogodišnje trevne (uskolisne) korove.

KARENCA: obezbeđena vremenom primene (OVP

NAPOMENE: Može biti fitotoksičan za suncokret i krompir (zastoj u porastu, izbledelost, ređe deformacije),  ukoliko se primenjuje u humidnim područjima, u uslovima obilnih padavina na slabo humusnim zemljištima (1-3 % humusa). SPRINTER 25 EC ne sme dospeti na zelene delove voća i vinove loze.

Pre upotrebe preparata, obavezno pročitati uputstvo za upotrebu.

TAROT ® 25

Selektivni sistemični herbicid za suzbijanje izniklih jednogodišnjih i višegodišnjih travnih i širokolisnih korova u usevu silažnog i merkantilnog kukuruza i usevu krompira

Aktivna materija: Rimsulfuron 250 g/kg
Formulacija: vododisperzibilne granule (WG)
Pakovanje: 5*10 g
Proizvođač: Du Pont
                                                                                                   
PRIMENA: Tarot® 25 WG se koristi u usevima merkantilnog i silažnog kukuruza za suzbijanje:

Jednogodišnjihuskolisnih (travnih) korova:
Jednokratno: 40-50 g/ha + 0,1% okvašivača Trend® 90 (0,4-0,5 g + 2-3 ml/100 m²), tretiranjem kada kukuruz ima razvijenih 1-7 listova (faze 11-17 BBCH skale), kada su uskolisni korovi od faze jednog lista do bokorenja, a širokolisni u fazi 2-4 lista, ili
Dvokratno: prvo tretiranje u količini 30 g/ha + 0,1% okvašivača Trend® 90 (0,3 g+ 2-3 ml/100 m²), tretiranjem kada kukuruz ima razvijenih 1-3 listova (faze 11-13 BBCH-skale), kada su uskolisni korovi od faze jednog lista do bokorenja, a širokolisni u fazi 2-4 lista, drugo tretiranje u istoj količini (tj. 30 g/ha + 0,1% okvašivača Trend® 90 (0,3 g + 2-3 ml/100 m²), posle nicanja novih korova, a da kukuruz nema više od 7 razvijenih listova.

Višegodišnjih uskolisnih (travnih) korova i nekih širokolisnih korova:
Jednokratno : 50-60 g/ha + 0,1% okvašivača Trend ®90 (0,5-0,6 g + 2-3 ml/100 m²), tretiranjem kada su uskolisni korovi visine 15-20 cm, a širokolisni u fazi 2-4 lista, ili
Dvokratno: prvo tretiranje u količini 30 g/ha + 0,1% okvašivača Trend ® 90 (0,3 g +2-3 ml/100 m²), tretiranjem kada su uskolisni korovi u fazi 1-3 lista, drugo tretiranje u istoj količini (tj. 30 g/ha + 0,1% okvašivača Trend ® 90 (0,3 g +2-3 ml/100 m²), posle nicanja novih korova, a da kukuruz nema više od 7 razvijenih listova.

Širokolisnih korova: u količini 50 g/ha + 0,1% okvašivača Trend® 90, tretiranjem
kada kukuruz ima razvijena 1-7 listova (faze 11-17 BBCH-skale), a korovi u fazi 2-4
lista, u kombinaciji (tank-miksu) sa: 0,3-0,5 l/ha preparata na bazi dikambe (0,5 g + 2-3 ml Trend® 90+ 3-5 ml/100 m²), ili 10 g/ha Harmony® 75 WG (0,5 g + 2-3 ml Trend® 90 + 0,1 g/100 m²).
Utrošak vode: 200-400 l/ha (2-4 l/100 m²).

KROMPIR

Tarot® 25 WG se koristi u usevu krompira za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih korova i nekih jednogodišnjih širokolisnih korova, i to:
Jednokratno : 50 g/ha + 0,1% okvašivača Trend® 90 (0,5 g +2-3 ml/100 m²), tretiranjem kada je krompir visine 5-20 cm, uskolisni korovi od faze jednog lista do bokorenja, a širokolisni u fazi 2-4 lista,
Dvokratno: prvo tretiranje u količini 30 g/ha Tarot + 0,1% Trend + 0,35 kg/ha proizvoda na bazi metribuzina, (0,3 g + 2-3 ml Trend + 3,5 g/100 m²), tretiranjem kada su uskolisni korovi u fazi 1-3 lista, a širokolisni u fazi 2-4 lista.Takođe voditi računa o ograničenjima iz uputstva za upotrebu metribuzina koja se odnose na osetljivost krompira;  drugo tretiranje posle nicanja novih korova, u količini 30 g/ha Tarot+ 0,1% Trend (0,3 g + 2-3 ml/100m²), do zatvaranja redova krompira.

Utrošak vode: 200-400 l/ha (2-4 l/100 m²).

SPEKTAR DELOVANJA

Jednogodišnji uskolisni korovi: proso korovsko (Echinochloa crus-galli), muhar zeleni (Setaria viridis), muhar sivi (Setaria glauca), sirak divlji iz semena (Sorghum halepense).
Višegodišnji uskolisni korovi: pirevina obična (Agropyrum repens), sirak divlji iz rizoma (Sorghum halepense).
Jednogodišnji širokolisni korovi: štir bljutavi (Amaranthus blitoides), štir obični (Amaranthus retroflexus), konica obična (Galinsoga parviflora), samonikli suncokret (Helianthus annus), gorušica poljska (Sinapis arvensis), čistac jednogodišnji (Stachys annua).
Zadovoljavajuće suzbijajednogodišnje širokolisne korove, kao što je: lipica teofrastova (Abutilon teofrasti).
Slabo suzbijajednogodišnje širokolisne korove, kao što su: ambrozija pelenasta (Ambrosia artemisiifolia), tatula obična (Datura stramonium), pomoćnica obična (Solanum nigrum), boca obična (Xanthium strumarium); višegodišnje širokolisne korove, kao što je poponac njivski (Convolvulus arvensis).

MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Može se mešati sa preparatima na bazi metribuzina, dikambe, tifensulfuron-metila. Ne sme se mešati sa organofosfornim insekticidima.

KARENCA: za merkantilni kukuruz obezbeđena je vremenom primene preparata, 63 dana za silažni kukuruz, 42 dana za krompir.

Pre upotrebe preparata, obavezno pročitati uputstvo za upotrebu.    


TAROT ® PLUS WG

Selektivni sistemični herbicid koji se primenjuje za suzbijanje uskolisnih i širokolisnih korova u usevu merkantilnog i silažnog  kukuruza (bez poduseva)

Aktivna materija: Rimsulfuron  32,6 g/kg i dikamba Na-so 608 g/kg
Formulacija: vododisperzibilne granule (WG)
Pakovanje: 2*185 g, 2*220 g
Proizvođač: Du Pont

PRIMENA: Tarot® Plus WG se koristiti u količini od 307 g/ha (3,07 g na 100 m²), uvek uz dodatak 0,1% okvašivača Trend® 90 (200-300 ml/ha) i  primenjuje se u usevu merkantilnog i silažnog kukuruza (bez poduseva), kada kukuruz ima razvijena 1-6 listova (faze 11-16 BBCH skale).
Utrošak vode: 200-400 l/ha (2-4 l/100 m2).
 
SPEKTAR DELOVANJA

Jednogodišnji uskolisni korovi: proso korovsko (Echinochloa crus-galli), svračica crvena (Digitaria sanguinalis), proso (Panicum spp.), muhar sivi (Setaria glauca), muhar zeleni (Setaria viridis), muhar lepljivi (Setaria verticilliata), sirak divlji iz semena (Sorghum halepense).

Višegodišnji uskolisni korovi: sirak divlji iz rizoma (Sorghum halepense), pirevina obična (Agropyron repens).

Jednogodišnji širokolisni korovi: lipica teofrastova (Abutilon theophrasti), štir obični (Amaranthus retroflexus), štir bljutavi (Amaranthus blitoides), ambrozija pelenasta (Ambrosia artemisifolia), loboda (Atriplex spp.), ladolež divlji (Calystegia sepium), pepeljuga obična (Chenopodium album), pepeljuga srcolisna (Chenopodium hybridum), samonikli suncokret (Helianthus annus), vijušac njivski (Polygonum convolvulus), vijušac obični (Polygonum persicaria), tušt obični (Portulaca oleracea), gorušica poljska (Sinapis arvensis), pomoćnica obična (Solanum nigrum), gorčika obična (Sonchus oleracea), čistac jednogodišnji (Stachys annua), mišjakinja obična (Stellaria media), boca obična (Xanthium strumarium).

Višegodišnji širokolisni korovi: palamida njivska (Cirsium arvense), poponac njivski (Convolvulus arvensis), gorčika poljska (Sonchus arvensis).

MEŠANJE SA DRUGIM PREPARATIMA: Zahvaljujući širokom spektru delovanja, retko postoji potreba za kombinovanjem sa drugim preparatima. U slučaju kombinovanja sa drugim preparatima treba poštovati sva uputstva i ograničenja koja se odnose na drugi preparat. Ne sme se mešati sa organofosfornim insekticidima.

KARENCA: obezbeđena vremenom primene (OVP)

NAPOMENE:

  • ne primenjivati Tarot® Plus WG ukoliko je kukuruz formirao više od 6 listova,
  • ne kultivirati najmanje nedelju dana posle primene Tarot® Plus WG,
  • gde se u vreme setve koriste sistemični zemljišni organofosforni insekticidi, ne primenjivati Tarot® Plus WG jer će se umanjiti delovanje preparata. Takođe ne koristiti folijarne organofosforne insekticide od 7 dana pre, niti do 4 dana nakon primene Tarot® Plus WG,
  • ne primenjivati Tarot® Plus WG u semenskom kukuruzu, kukuruzu šećercu i kokičaru bez prethodne provere selektivnosti,
  • ako temperatura vazduha pre primene padne ispod 10°C ili ako se u danu primene ili narednog dana očekuje temperatura preko 25° C (odložiti primenu Tarot® Plus WG),
  • ne primenjivati na kraškim područjima i na lakim i skeletnim zemljištima (<1 % humusa),
  • ne sme se primenjivati na usevima koji pate od stresa izazvanog sušom, potopljenim zemljištem, niskim temperaturama, napadom insekata, nedostatkom hranljivih materija ili drugim faktorima koji nepovoljno utiču na razvoj useva.

Pre upotrebe preparata, obavezno pročitati uputstvo za upotrebu.    

<< 2 Strana


                  O nama | Distributivni centri i predstavništva | Proizvodi | Kontakt                                Copyright © 2011 Agromaster